Thực hiện công văn số 326/CV-GD ngày 30/3/2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hải An . Thực hiện kế hoạch năm học 2009 – 2010 của nhà trường về công tác viết sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) và nghiên cứu khoa học(NCKH). Trường Tiểu học Nam Hải đề nghị Hội đồng khoa học(HĐKH) trường tổ chức chấm và gửi kết quả xét duyệt SKKN.

 

Nội dung hướng dẫn cụ thể như sau:

 

I- Tổ chức xét duyệt tại cơ sở:

 

1- Thành lập Hội đồng khoa học đơn vị(Có quyết định kèm theo)

2- Tổ chức chấm, xét duyệt:

a- Trình bày: Theo đúng cấu trúc qui định

SKKN cần được chế bản vi tính, đóng bìa, có trang mục lục, tài liệu tham khảo,bản cam kết không sao chép....

b- Nội dung chấm: Theo 4 nội dung, biểu điểm chấm  cơ bản như sau:

- Tính khoa học, sư phạm: 5 điểm

- Tính sáng tạo: 5 điểm

- Tính hiệu quả: 5 điểm

- Tính phổ biến: 5 điểm

(Có phiếu đánh giá với biểu điểm chi tiết-Phiếu có đóng dấu treo và mỗi phiếu tương ứng với một SKKN)

c- Xếp loại: Xếp theo 4 loại

- Loại A: Từ 18 đến 20 điểm

- Loại B: Từ 14 đến 17,9 điểm

- Loại C: Từ 10 đến 13,9 điểm

- Không XL: Dưới 10 điểm

(Không chấm SKKN sao chép và không có bản cam kết)

3-Quy định về lưu trữ và sử dụng SKKN:

 

Các cá nhân cần chủ động lưu trữ tại thư viện các SKKN trước khi nộp nhà trường. Khuyến khích các đơn vị tổ chức,cá nhân biên tập, phổ biến áp dụng SKKN rộng rãi tại đơn vị những SKKN đạt giải.

Những SKKN được HĐKH cấp trên thẩm định có giá trị cao có thể được hội đồng khuyến khích chuyển thành đề tài nghiên cứu khoa học .

 

II- Nộp chủ tịch Hội đồng khoa học nhà trường:

 

- Các SKKN được Hội đồng khoa học nhà trường xếp loại A (02 bản/1SKKN ).Nếu Hội đồng khoa học cấp trên xếp loại A (ít nhất 05 bản/1SKKN)

- Bảng tổng hợp kết quả xét duyệt của Hội đồng khoa học nhà trường bằng văn bản và kèm theo file dữ liệu ( Mẫu kèm)

- Biên bản xét duyệt của thành viên Hội đồng khoa học nhà trường bằng văn bản và kèm theo file dữ liệu (Mẫu kèm)

- 2 đĩa CD chứa các file dữ liệu là những bản SKKN của mỗi cá nhân (1 lưu tại thư viện, 1 lưu tại file hồ sơ chuẩn)

*Chú ýCác chuyên đề khoa học khác cũng nghiệm thu về HĐKH theo kế hoạch đã thông báo.

              Những tài liệu trên được chọn lọc sẽ post trên trang thông tin nội bộ của trường.

- Thời gian và địa điểm nộp:

+ Trong 2 ngày :15 và 16  tháng 4 năm 2010 .

+ Người nhận:

Đồng chí Nguyễn Thị Thu (Thư viện) nhận của giáo viên và đồng chí Vũ Thị Như Mai (Phó hiệu trưởng) nhận SKKN của tổ hành chính(Có ký nhận)

Đề nghị nộp đúng hạn và trực tiếp cho đ/c có tên trên, không gửi qua bộ phận khác.

Nam Hải, ngày 13 tháng 4 năm 2010

Hiệu trưởng

Lưu Văn Thế


Internet
20/08/2011